TIETOSUOJASELOSTE

Atelier Torbjörn Tillander Oy:n (”Atelier Torbjörn Tillander”) asiakkaiden ja asiakkaiden edustajien henkilötietojen käsittelyn kuvaus, päivitetty 11.6.2018

1. Rekisterinpitäjä

Atelier Torbjörn Tillander Oy (Y-tunnus: 0894457-5)

Kluuvikatu 1

00100 Helsinki

1. Yhteydenotot TIETOSUOJA-ASIOISSA

Atelier Torbjörn Tillander Oy

Sähköposti: tina@tillander.com

Osoite: Kluuvikatu 1, 00100 Helsinki

2. Käsiteltävät henkilötiedot

Atelier Torbjörn Tillander käsittelee seuraavia Atelier Torbjörn Tillanderin toiminnan ja palvelujen tarjoamisen kannalta tarpeellisia tietoja kaikista Atelier Torbjörn Tillanderin kuluttaja-asiakkaista:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
 • asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet sekä reklamaatiot
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakkuuden hoitaminen ja hallinnointi, analysointi ja kehittäminen, kuten:
 • tuotteen huoltaminen, korjaaminen, tekeminen, toimittaminen tai muun sopimuksen toteuttaminen
 • Aterlier Torbjörn Tillanderin palvelujen tarjoaminen
 • yhteydenpito asiakkaaseen, mukaan lukien asiakasviestintä;
 • Atelier Torbjörn Tillanderin suoramarkkinoinnin toimittaminen;
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

4.1. Sopimus

Käsittelemme henkilötietojasi sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet itse osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi. Sopimus syntyy, kun hankit Atelier Torbjörn Tillanderilta palvelun tai tuotteen.

4.2. Oikeutettu etu

Atelier Torbjörn Tillanderin oikeus käsitellä sinun henkilötietojasi perustuu osin asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Oikeutettu etu on käsittelyperuste markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseksi suoritetun henkilötietojen käsittelyn kohdalla.

Olemme tehneet intressipunninnan, jonka perusteella olemme todenneet, että rekisteröityjen perusoikeudet ja vapaudet eivät syrjäytä Atelier Torbjörn Tillanderin oikeutettua etua käsitellä henkilötietoja asiakassuhteen perusteella. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella henkilötietojen käsittelyä joka perustuu Atelier Torbjörn Tillanderin oikeutettuun etuun. Tällöin arvioimme, onko henkilötietojen käsittelyn jatkamiselle olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää oikeutesi ja etusi.

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti toimivaltaiselle viranomaiselle, kuten veroviranomaiselle.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Atelier Torbjörn Tillander on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa.

Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Atelier Torbjön Tillanderin lukuun:

 • IT-ohjelmistojärjestelmien toimittajalle
 • Tilitoimistolle

6. Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei siirretä EU- ja ETA -alueen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

 • Atelier Torbjörn Tillander säilyttää kuluttaja-asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin asiakkaan asiakkuus jatkuu ja 20 vuotta palvelun tai tuotteen oston jälkeen. Säilytysaika perustuu Atelier Torbjörn Tillanderin tuotteiden tyypillisesti pitkiin käyttöikiin. Tietoja säilytetään mahdollisimman laadukkaan asiakaspalvelun tarjoamiseksi.
 • Atelier Torbjörn Tillander säilyttää suoramarkkinointitarkoituksiin käsiteltyjä henkilötietoja kunnes rekisteröity kieltää suoramarkkinoinnin lähettämisen. Tällöin Atelier Torbjörn Tillander säilyttää tiedon markkinointikiellosta, ellei rekisteröity vastusta tällaista käsittelyä.
 • Atelier Torbjörn Tillander säilyttää kaikkia kirjanpitoon liittyviä tietoja 6 vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tilikausi päättyy.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Voit käyttää alla kuvattuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä joko sähköpostitse:

tina@tillander.com

tai postitse: Tietosuoja-asiat, Atelier Torbjörn Tillander Oy, Kluuvikatu 1, 00100 Helsinki.

Huomaathan, että voimme tarpeen mukaan pyytää sinua toimittamaan lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.

8.1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada Atelier Torbjörn Tillanderilta vahvistus siitä, käsitelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Emme anna sinulle pääsyä sellaisiin tietoihin, jotka ovat Atelier Torbjörn Tillanderin liikesalaisuuksia tai luottamuksellisena pidettäviä tietoja taikka tietoja jotka voisivat loukata toisen henkilön yksityisyydensuojaa.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsyn tietoihin, me toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos esität pyynnön sähköisesti, toimitamme tiedot sinulle yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos pyydät toimitusta suullisesti tai paperisena.

8.2. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan tai täydentämään sinua itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Voimme pyytää sinua toimittamaan lisäselvitystä, jos tarvitsemme lisätietoja esimerkiksi henkilöllisyytesi varmistamiseksi tai toimittamiesi uusien tietojen paikkansapitävyyden vahvistamiseksi.

8.3. Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada Atelier Torbjörn Tillander poistamaan sinua itseäsi koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin (jos et esimerkiksi ole enää asiakas);
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • Atelier Torbjörn Tillander on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava Atelier Torbjörn Tillander sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Arvioimme oikeutesi ja mahdollisuutemme poistaa tiedot tapauskohtaisesti. Pyrimme kunnioittamaan toiveitasi ja oikeuttasi tietojen poistamiseen lain sallimissa rajoissa.

8.4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan sinun suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista;
 • Atelier Torbjörn Tillander ei tarvitse enää henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin ja muutoin poistaisimme tietosi, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö Atelier Torbjörn Tillanderin oikeutetut edut vastustamisesi perusteet.

8.5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos olet itse toimittanut henkilötietosi meille ryhtymällä asiakkaaksi, sinulla on oikeus saada kyseiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, siltä osin kuin:

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko suostumukseesi (kuten mahdollisen uutiskirjeen tilauksen kohdalla) tai henkilötietojesi käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin. Emme toimita tai siirrä sinulle tai toiselle rekisterinpitäjälle muiden henkilöiden henkilötietoja tai Atelier Torbjörn Tillanderin liikesalaisuuksiksi luettavia tietoja.

Sinulla ei ole oikeutta siirtää tietoja järjestelmästä toiseen, jos kyseisiä henkilötietoja käsitellään Atelier Torbjörn Tillanderin oikeutetun edun perusteella.

8.6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin käsittelymme perustuu oikeutettuun etuun, eikä suorittamallemme käsittelylle ole olemassa tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi ja vapautesi.

9. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että Atelier Torbjörn Tillander on rikkonut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä ja henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia.

10. Mistä henkilötiedot on saatu (jos ei rekisteröidyltä itseltään)?

Atelier Torbjörn Tillander kerää henkilötietoja ainoastaan rekisteröidyltä itseltään.

11. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin.

Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä Atelier Torbjörn Tillanderin ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilötietoihin.

Jaa sivu